perjantaina, lokakuuta 03, 2003

Puhuttaessa siitä, onko jokin ominaisuus tai käyttäytymismalli ihmisessä perintötekijöiden vai ympäristötekijöiden aiheuttamaa, kannattaa pitää mielessä, että perimä ei sisällä mitään yksilön rakennepiirustuksia. Geenit sisältävät vain sisältävät informaation yksittäisten proteiinimolekyylien aminohappojärjestyksestä. Aminohappojärjestyskään ei riitä proteiinimolekyylin kolmiulotteisen muodon määräytymiseen vaan siihen tarvitaan toisia proteiineja, ns. avustajaproteiineja. Vasta oikeaan muotoon laskostuneena ja oikeaan aikaan oikeassa paikassa proteiinimolekyyli voi täyttää tehtävänsä organismin toiminnassa.
Kaikki solut, kudokset, elimet ja koko organismi ovat suunnattoman monimutkaisen mekanismin emergentti lopputulos. Ympäristö vaikuttaa enemmän tai vähemmän kaikissa yksilönkehityksen vaiheissa. Kaikkien eniten se vaikuttaa keskushermoston yksilölliseen rakenteeseen, josta käyttäytyminen riippuu. Siksi yksikään käyttäytymismalli ei ole kokonaan perimän määräämä.

Toisaalta kognition ja käyttäytymismallien oppimiseen vaikuttaa erittäin paljon, millaisiin ärsykkeisiin yksilö kiinnittää huomiota ja millä tavoin se on taipuvainen reagoimaan niihin. Tyhjä taulu -hypoteesin kumoutuminen on ilmiselvää, koska vailla laajaa ärsykkeiden esisuodatusta ja -tulkintaa kaikenlainen oppiminen järjellisessä ajassa on täysin mahdotonta. Kaikki esimerkit koneoppimisesta rajoittuvat reaalimaailmaan verrattuna äärimmäisen pelkistettyihin tilanteisiin, joissa sovelletaan selkeitä kriteereitä tilanteiden arvottamiseen. Yksi tai muutama yksinkertainen assosiatiivinen oppimisalgoritmi on täysin riittämätön inhimillisen kognition tuottamiseen. Havaintoaineistoissa on mahdollista havaita suunnattomia määriä assosiaatioita, joista vain hyvin pieni määrä on merkityksellisiä. Jotta siis ihmisaivot voivat kehittyä tehokkaiksi informaationkäsittelijöiksi, niillä täytyy olla joukko todella vahvoja sisäänrakennettuja taipumuksia esikäsitellä ja tulkita ympäristöstä tulevaa syötettä tietyillä tavoin.

Ihmisyksilöiden väliset erot käyttäytymisessä johtuvat osaksi siitä millaisia ympäristövaikutteita on ollut tarjolla varsinkin herkkyyskausina mutta myös yksilöiden välisistä geneettisistä eroista, jotka vaikuttavat yksilöiden tapoihin havaita ja tulkita ympäristöärsykkeitä. Jälkimmäinen tunnetaan arkikielessä nimellä temperamentti . Temperamentissa on kysymys oikeastaan eri ärsykkeisiin reagoimisen tapojen todennäköisyysjakaumista.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu